DRUKI DO POBRANIA

 

Waruniekim przystąpienia do procesu rekrutacji jest zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie oraz dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych wypełnionych odpowiednio przez uczestnika szkolenia i przedsiębiorstwo. 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy - część A wypełnia pracodawca, część B wypełnia pracownik

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu uczestnika

3. Dokumentacja de minimis

   a) oświadczenie o wysokości pomocy wraz z załącznikami lub

   b) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy

   c) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (instrukcja wypełnienia)

4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o braku obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych.

5. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia odpisu KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospopdarczej z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wypełaniana przez uczestika w dniu rozpoczęcia szkolenia)

 

 

 


(czwartek – piątek) – Krzysiek

Dodatkowe informacje